СНПЧ А7 Омск, обзоры принтеров и МФУ

ՀՀ ԱՆ ՄՕՀԿ ՊՈԱԿ 

Ընդհանուր դրույթներ 

1. ՀՀ ԱՆ «Մարդասիրական օգնության հանրապետական կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը (այսուհետ` կազմակերպություն) շահույթ ստանալու նպատակ չհետապնդող, իրավաբանական անձի կարգավիճակ ունեցող ոչ առևտրային կազմակերպություն է, որը իրականացնում է ՀՀ առողջապահության նախարարության և իր հասցեներով ուղարկվող մարդասիրական օգնության ստացման և բաշխման կազմակերպում:

2. «Մարդասիրական օգնության հանրապետական կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը ստեղծվել է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի հունիսի 26-ի N 799-Ն որոշմամբ «Մարդասիրական օգնության հանրապետական կենտրոն» պետական հիմնարկի վերակազմակերպման միջոցով: Կազմակերպությունը ստեղծված է առանց ժամկետային սահմանափակման:

3. Կազմակերպությունը որպես սեփականություն ունի առանձնացված գույք և իր պարտավորությունների համար պատասխանատու է այդ գույքով: Կազմակերպությունը կարող է իր անունից ձեռք բերել ու իրականացնել գույքային և անձնական ոչ գույքային իրավունքներ, կրել պարտականություններ, դատարանում հանդես գալ որպես հայցվոր կամ պատասխանող:

4.  Կազմակերպությունը այլ կազմակերպության հիմնադիր կամ մասնակից կարող է հանիսանալ միայն հիմնադրի որոշմամբ:

5. Կազմակերպությունը պետք է ունենա Հայաստանի Հանրապետության պետական զինանշանի պատկերով և կազմակերպության հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն անվանմամբ կլոր կնիք: Կազմակերպությունը կարող է ունենալ իր անվանմաբ ձևաթղթեր, խորհրդանիշ և անհատականցման այլ միջոցներ:

6. Կազմակերպությունը ունի ինքնուրույն հաշվեկշիռ:

7.  Կազմակերպությունը իր պարտավորությունների համար պատասխանատու է իրեն պատկանող գույքով:

8. Կազմակերպությունը պատասխանատվություն չի կրում հիմնադրի պարտավորություններ չի համար:

9. Հիմնադիրը պատասխանատվություն է կրում մինչև կազմակերպության պետական գրանցումը ծագած կազմակերպության ստեղծման հետ կապված պարտավորությությունների համար:

10. Կազմակերպության անվանումն է.

հայերեն լրիվ` Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության «Մարդասիրական օգնության հանրապետական կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն,

հայերեն կրճատ` ՀՀ ԱՆ ՄՕՀԿ ՊՈԱԿ,

ռուսերեն լրիվ` Государственная некомерческая организация ’’Республиканский центр гуманитарной помощи’’ Министерства здравоохранения Республики Армения,

ռուսերեն կրճատ` ГНО ’’РЦГП’’ МЗ РА,

անգլերեն լրիվ` ’’Republican Centre Of Humanitarian Assistance’’ State Non-Commercial Organization Ministry Of  Health Of Republic Armenia,

անգլերեն կրճատ` ’’RCHA’’ SNCO MOH RA:

11. Կազմակերպության գտնվելու վայրն է`ք. Երևան, Տիտոգրադյան 14/10


Կազմակերպության գործունեության առարկան և նպատակները 

12. Կազմակերպության գործունեության նպատակն ու առարկան Հայաստանի Հանրապետության տարածքում Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության և իր հասցեներով որպես մարդասիրական օգնություն ուղարկված բեռների ստացումը, մաքսազերծումը, ընդունումը, գույքագրումը, վերագնահատումը, դեղորայքի և բժշկական նշանակության ապրանքների պահանջարկի որոշումը և Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության  կողմից պետական գնումներով ձեռք բերված դեղերի և բժշկական նշանակության ապրանքների ի պահ ընդունումը:

13. Կազմակերպություն իրականացնում է ձեռնարկատիրական գործունեության հետևյալ տեսակները`

  • Բեռների տրանսպորտային մշակում և պահում ՀՀ կառավարության 2003 թվականի հունիսի 26-ի N 799-Ն որոշման 2-րդ կետի «ա» ենթակետին համաձայն,
  • Բեռնափոխադրումների կազմակերպում ՀՀ կառավարության 2003 թվականի հունիսի 26-ի N 799-Ն որոշման 2-րդ կետի «ա» ենթակետին համաձայն,

Լիցենզավորման նթակա գործունեությա տեսակներով կազմակերպությունը կարող է զբաղվել միայն լիցենզիայի հիման վրա:

13.1 Կազմակերպությունն իրականացնում է թմրամիջոցների կամ հոգեմետ նյութերի կամ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած՝ դրանց պրեկուրսորների արտադրության, արտահանման, ներմուծման կամ մեծածախ առեվտրի իրականացման գործունեություն՝ օրենքով սահմանված կարգով տրված լիցենզիայի հիման վրա:

14. Կազմակերպության գործունեության ընթացքում առաջացած շահույթն օգտագործվում է սույն կանոնադրությամբ նախատեսված նպատակների իրականացման համար:

15. Պետական բյուջեով կազմակերպության համար ուղղակի նախատեսված միջոցների սահմաններում կազմակերպության կողմից պետությանը մատուցվող ծառայությունների աշխատանքների և ապրանքների գնումն իրականացվում է մեկ աղբյուրից գնումների կատարման ձևով: Կազմակերպության կողմից պետությանը այլ ծառայություններ, աշխատանքներ կարող են մատուցվել կամ ապրանքներ իրացվել միայն “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքով նախատեսված կարգով:

16. Կազմակերպության հարկերը, տուրքերը և պարտադիր այլ վճարները վճարում է շահույթ ստանալու նպատակ չհետապնդող կազմակերպությունների համար նախատեսված կարգով ու չափով:

Կազմակերպության գույքը և ֆինանսական գործունեությունը 

18. Կազմակերպության սեփականությունը ձևավորվում է կազմակերպության հիմնադրման ժամանակ հիմնադրամ մասին հիմնադրի որոշմամբ սահմանված չափով հանձնված գույքից, հետագայում հիմնադրի կողմից սեփականության իրավունքով նրան հանձնվող, ինչպես նաև կազմակերպության գործունեության ընթացքում արտադրված և ձեռք բերված գույքից:

19. Կազմակերպությունն իրավունք ունի օրենքի, հիմնադրի որոշումների և (կամ) սույն կանոնադրությանը համապատասխան, իր հայեցողությամբ տիրապետելու, տնօրինելու և օգտագործելու սեփականության իրավունքով իրեն պատկանող գույքը:

20. Կազմակերպության սեփականության պահպանման հոգսը կրում է կազմակերպությունը:

21. Կազմակերպության սեփականության վրա կարող է բռնագանձում տարածվել միայն դատական կարգով:

22. Հիմնադիրը կարող է կազմակերպությանն անժամկետ և անհատույց օգտագործման իրավունքով ամրացնել ցանկացած գույք:

23. Կազմակերպությունն իրավունք չունի ամրացված գույքը կամ դրա նկատմամբ իր իրավունքները օտարել, գրավ դնել, հանձնել անհատույց օգտագործման: Կազմակերպությունն իրավունք ունի իրեն ամրացված գույքը պետության անունից հանձնել վարձակալության. եթե դա չի արգելված հիմնադրի որոշմամբ: Ամրացված գույքի վարձակալության ժամկետը մեկ տարուց ավելի չի կարող սահմանվել, բացառությամբ հիմնադրի կողմից սահմանված դեպքերի: Ամրացված գույքի օգտագործման արդյունքում կազմակերպության ստացած եկամուտները կազմակերպության սեփականությունն են:

24. Հիմնադրի կողմից գույքը կազմակերպությանն ամրացնելը հիմք չէ այդ գույքի նկատմամբ հիմնադրի կամ երրորդ անձանց իրավունքները դադարեցնելու կամ փոփոխելու համար:

25. Հիմնադրի կողմից կազմակերպությանը ամրացված անշարժ գույքի կամ պետական պարտադիր գրանցման ենթակա գույքի նկատմաբ կազմակերպության օգտագործման իրավունքը ծագում է դրանց նկատմաբ իրավունքի պետական գրանցման պահից:

26. Կազմակերպությունն իր գործունեության նպատակին համապատասխան կարող է իրականացնել վճարովի ծառայություններ` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից սահմանված կարգով:

27. Կազմակերոպւթյան գործունեությունը ֆինանսավորվում է հետևյալ աղբյուրներից`

ա) Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեից,

բ)  վճարովի ծառայությունների հասույթից,

գ) Հայաստանի Հանրապետության և օտարերկրյա պետությունների իրավաբանական ու ֆի­զի­կա­կան անձանց նվիրատվություններից, բարեգործական, հովանավորչական, նպատակային և կտակ­ված միջոցներից,

դ) Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ չարգելված այլ աղբյուրներից:


 

 Կազմակերպության հիմնարկները, ներկայացուցչությունները և մասնաճյուղերը 

28. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի, սույն օրենքի և իր կանոնադրությանը համապատասխան կազմակերպությունը կարող է ունենալ հիմնարկներ, մասնաճյուղեր կամ ներկայացուցչություններ:

29. Կազմակերպության հիմանրկները մասնաճյուղերը կամ ներկայացուցչությունները ստեղծվում են հիմնադրի, իսկ հիմնադրի կողմից ուղղակի նախատեսված դեպքում լիազորված պետական մարմնի որոշմամբ:

30. Կազմակերպության կողմից օտարերկրյա պետություններում մասնաճյուղերի և ներկայացուցչությունների ստեղծումը իրականացվում է տվյալ երկրի օրենսդրությանը համապատասխան, եթե Հայաստանի Հանրապետության միջազգաին պայմանագրով այլ բան նախատեսված չէ:

31. Հայաստանի Հանրապետությունում կազմակերպության հիմնարկները, մասնաճյուղերն ու ներկայացուցչությունները, օրենքով սահմանված կարգով, ենթակա են հաշվառման իրավաբանակն անձանց գրանցում իրականացնող մարմնի կողմից: 

Կազմակերպության կառավարումը 

32. Կազմակերպության կառավարումն իրականացնում են հիմնադիրը, նրա կողմից լիզորված պետական մարմինը և կազմակերպության գործադիր մարմինը:

33. Կազմակերպության հիմնադիրն է Հայաստանի Հանրապետությունը` ի դեմս ՀՀ կառավարության:

34. Կազմակերպության հիմնադիրն ունի կազմակերպության գործունեությանը և կառավարմանը վերաբերվող ցանկացած հարցի վերջնական լուծման իրավունք, բացառությամբ օրենքով նախատեսված դեպքերի:

35. Հիմնադրի բացառիկ լիազորություններն են`

ա) կազմակերպության հիմնադրումը,

բ) կազմակերպության գործունեության առարկայի և նպատակների` այդ թվում նրա կողմից իրականացվող ձեռնարկատիրական գործունության տեսակների սահմանումը,

գ) կազմակերպությանը սեփականության իրավունքով հանձնվող և (կամ) ամրացվող պետությանը պատկանող գույքի կազմի հաստատումը,

դ) կազմակերպության կանոնադրության հաստատումը և նրա մեջ փոփոխությունների կա­տա­րու­մը,

ե) կազմակերպության կառավարման համակարգի սահմանումը,

զ) կազմակերպության վերակազմակերպումը և լուծարումը,

է) կազմակերպության լուծարման հանձնաժողովի նշանակումը և լուծարման հաշվեկշռի հաս­տա­տու­մը,

ը) օրենքով և սույն կանոնադրությամբ նախատեսված այլ հարցերի լուծումը:

36. Հիմնադրի որոշմամբ սույն կանոնադրության 31 հոդվածի գ/,դ/,ե/ և է/ կետերով նախատեսված լիազորությունները հիմնադիրը վերապահել է ՀՀ առողջապահության նախարարությանը:

37. Լիազորված պետական մարմինը իրականացնում է կազմակերպության ընդհանուր կառավարումը, ապահովում է նրա բնականոն գործունեությունը և պատասխանատվություն է կրում դրանց չկատարման կամ անպատշաճ իրականացման համար:

38. Լիազորված պետական մարմինը, բացի կանոնադրության 32 կետում նշվածից, ունի հետևյալ լիազորությունները`

ա) սույն կիանոնադրությամբ սահմանված կարգով իրականացնում է պետական կազմակերպության կառավարման մարմինների ձևավորումը և նրանց լիազորությունների վաղաժամկետ դադարեցումը,

բ) իրականացնում է կազմակերպության գործունեության վերահսկողությունը,

գ) կասեցնում կամ ուժը կորցրած է ճանաչում կազմակերպության գործադիր մարմնի Հայաստանի Հանրապետության պահանջներին հակասող հրամանները, հրահանգները, կարգադրություններն ու ցուցումները,

դ) լսում է կազմակերպության գործունեության մասին հաշվետվություններ, քննում է դրանց գործունեության վերստուգման արդյունքները,

ե) վերահսկողություն է իրականացնում կազմակերպությանը ամրացված պետական սեփա­կա­նու­թյան օգտագործման և պահպանության նկատմամբ,

զ) վերահսկողություն է իրականացնում կազմակերպության սեփականության պահպանության նկատմամբ, համաձայնություն է տալիս նրա գույքի վարձակալության հանձնման, օրենքով, այլ իրավական ակտերով նախատեսված դեպքերում գույքի օտարման համար,

է) համաձայնություն է տալիս պետական կազմակերպության կողմից խոշոր գործարքներ կնքելու համար,

ը) հաստատում է կազմակերպության տարեկան հաշվետվությունները և տարեկան հաշվեկշիռը,

թ) իրականացնում է սույն օրենքով, հիմնադրի որոշումներով և կազմակերպության կանոնադրությամբ նախատեսված այլ գործառույթներ:

39. Կազմակերպության ընթացիկ գործունեության ղեկավարումն իրականացնում է գործադիր տնօրենը, որը նշանակվում և ազատվում է (նրա լիազորությունները դադարում են) լիազորված պետական մարմնի կողմից, եթե հիմնադրի որոշմամբ այլ բան չի նախատեսված:

40. Կազմակերպության գործադիր տնօրենը օրենքով, հիմնադրի և լիազորված պետական մարմնի որոշումներով, սույն կանոնադրությամբ իրեն վերապահված լիազորությունների սահմաններում ղեկավարում է կազմակերպության գործունեությունը և կրում է պատասխանատվություն օրենքների, այլ իրավական ակտերի, հիմնադրի կամ լիազորված պետական մարմնի որոշումները, սույն կանոնադրության և կնքված պայմանագրերի պահանջները չկատարելու կամ անպատշաճ կատարելու համար:

41. Կազմակերպության գործադիր տնօրենի պաշտոնում նշանակված անձի բացակայության դեպքում նրան նշանակած մարմնի գրավոր որոշման համաձայն այդ լիազորություններն իրականացնելու է այլ անձ:

42. Կազմակերպության գործադիր տնօրենը`

ա) առանց լիազորագրի հանդես է գալիս կազմակերպության անունից և ներկայացնում է նրա շահերը, կնքում է գործարքներ,

բ) Օրենսդրությամբ, հիմնադրի և լիազորված պետական մարմնի որոշումներով և սույն կանոնադրությամբ սահմանված կարգով տնօրինում է կազմակերպության գույքը` այդ թվում ֆինանսական միջոցները,

գ) տալիս է կազմակերպության անունից հանդես գալու լիազորագրեր, այդ թվում վերալիազորագրման իրավունքով լիազորագրեր,

դ) աշխատանքի է նշանակում և աշխատանքից ազատում կազմակերպության աշխատակիցներին, նրանց նկատմամբ կիրառում խրապուսական միջոցներ և նշանակում կարգապահության տույժեր,

ե) բանկերում բացում հաշվաչկային հաշիվներ,

զ) կատարում է աշխատանքի բաշխում իր տեղակալների միջև,

է) սահմանում է կազմակերպության կաուցվածքն ու կառուցվածքային ստորաբաժանումների իրավասությունը,

ը) հաստատում է կազմակերպության հիմնարկների, մասնաճյուղերի և ներկայացուցչությունների կանոնադրությունները,

թ) նշանակում է կազմակերպության հիմնարկների, ներկայացուցչությունների և մանաճյուղերի ղեկավարների և նրանց տալիս է համապատասխան լիազորագրեր,

ժ) օրենքով և սույն կազմակերպությամբ սահմանված իր լիազորությունների սահմաններում արձակում է հրամաններ, հրահանգներ, տալիս կատարման համար ցուցումներ և վերահսկում դրանց կատարումը,

ի) իրականացնում է օրենսդրությանը չհակասող և կազմակերպության կառավարման այլ մարմինների չվերապահված այլ լիազորություններ:

43. Գործադիր տնօրենի բացակայության դեպքում վերջինիս լիազորությունները իրականացնում է գործադիր տնօրենի տեղակալը կամ այլ անձ` ՀՀ առողջապահության նախարարի համաձայնությամբ:

44. Կազմակերպության լիազորված պետական մարմնի ղեկավարը, կազմակերպության գործադիր մարմինը, նրա տեղակալները, կազմակերպության անունից հանդես գալիս պետք է գործեն բարեխղճորեն և ողջամիտ` ի շահ իրենց կողմից ներկայացվող կազմակերպության: 

Կազմակերպության վերակազմակերպումը և լուծարումը

45. Կազմակերպությունը կարող է  վերակազմակերպվել հիմնադրի որոշմամբ, օրենքով սահմանված կարգով:

46. Կազմակերպությունը դատական կարգով կարող է վերակազմակերպվել օրենքով սահմանված դեպքերում և կարգով:

47. Կազմակերպության լուծարմամբ նրա գործունեությունը դադարում է առանց իրավունքները և պարտականությունները իրավահաջողության կարգով այլ անձանց անցնելու:

48. Կազմակերությունը կարող է լուծարվել հիմնադրի որոշմամբ, օրենքով սահմանված կարգով:

49. Կազմակերպությունը կարող է լուծարվել նաև սնանկության հետևանքով: Կազմակերպությունը դատական կարգով կարող է լուծարվել միայն օրենքով նախատեսված դեպքերում և կարգով:

50. Կազմակերպության լուծարման դեպքում կազմակերպության պարտատերերի պահանջները բավարարելուց հետո մնացած գույքն ուղղվում է պետական բյուջե: